Προχωρούμε σε ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις μας από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 από 12-11-2012

Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 21/11-6-2015 ανακοίνωσή μας σας ενημερώσαμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του στις 9-6-2015 έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν το 2012 με το δεύτερο μνημόνιο (Ν. 4093/2012) στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει από 9-6-2015 που δημοσιεύτηκε και αφορά τις συντάξεις ( ή άθροισμα συντάξεων) που ξεπερνούν τα 1.000,00 ευρώ και θα εφαρμοστεί για όλους τους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ μόνον για όσους προσέφυγαν στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση η καταβολή των αυξήσεων θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση των συνταξιούχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η απόφαση αφορά μόνον την κύρια σύνταξη, καθώς η σύνταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν έχει λειτουργήσει αθροιστικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλη η προσοχή και ο προβληματισμός μας εστιάζεται στη «μη αναδρομικότητα» της απόφασης. Απευθυνθήκαμε στον δικηγόρο κ. Α. Παπακωνσταντίνου ο οποίος μας υπέβαλε γνωμοδότηση – πρόταση για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των περικοπών των συντάξεων.

Αποφασίσαμε ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι η κατάθεση ομαδικών αγωγών, για τις οποίες κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ( 172,20 €) για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών των δικαστηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τα ποσά που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως η δικηγορική εταιρεία του κ. Παπακωνσταντίνου θα εισπράξει ως αμοιβή το 8%. Εάν τα δικαστήρια απορρίψουν το αίτημα, δε θα οφείλεται ουδεμία αμοιβή στη δικηγορική εταιρεία. Ο κάθε συνταξιούχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών του Ν. 4093/2012 θα πρέπει να υποβάλει στο σύλλογό μας τα εξής:

1) Πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών με συμπληρωμένα τα ποσά των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 που ισχύουν κατά μήνα από 12-11-2012 και μέχρι 31-8-2015 που θα υποβληθούν οι αγωγές. Για τους νεώτερους συνταξιούχους ο πίνακας τροποποιείται ανάλογα. ( ο πίνακας παρατίθεται παρακάτω)

2) Τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του ΙΚΑ που έχετε στην κατοχή σας (όσα υπάρχουν) και φωτοαντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησής σας.

3) Να επιστρέψετε συμπληρωμένο (πλην της ημερομηνίας) και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης που ακολουθεί.

Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών ενόψει του σοβαρού κινδύνου παραγραφών των σχετικών αξιώσεων.
Είναι προφανές ότι μόνο όσοι θα συμμετέχουν στις αγωγές διατηρούν πιθανότητες να δικαιωθούν.

Σε περίπτωση μη δικαίωσης από τα εθνικά δικαστήρια ανοίγει ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων( Στρασβούργο), το οποίο έχει νομολογία ευνοϊκή για παρόμοιες περιπτώσεις.

Ακολούθως παραθέτουμε και τη σχετική επιστολή της δικηγορικής εταιρείας του κ. Παπακωνσταντίνου προς ενημέρωσή σας.

Η υπάλληλος του συλλόγου κα. Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει κάθε αναγκαία επιπλέον διευκρίνιση. Για την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών η διεύθυνση του συλλόγου έχεις ως εξής:

«Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας –
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ευπόλιδος 8, Αθήνα , 7ος όροφος, Τ. Κ. 10551 »

Επιστολή δικηγόρου κ. Α. Παπακωνσταντίνου

Πίνακας υπολογισμού των κρατήσεων

Ιδιωτικό Συμφωνητικό -Εργολαβικό Δίκης ( για περικοπή συντάξεων)