Εργαζόμενοι το διάστημα 01.01.2017 – 31.01.2020 (ολόκληρο ή τμήμα του), σπεύσατε άμεσα να κάνετε αίτηση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ  περιόδου 01.01.2017 – 31.01.2020 – Προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου!