Κατάθεση ετήσιων δικαιολογητικών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποστέλλει επιστολή στην οποία σας ζητά την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συνέχιση καταβολής της επικουρικής σας σύνταξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, αρχικά απεστάλη αυτή η επιστολή ηλεκτρονικά σε όσους συναδέλφους είχαν δώσει τα στοιχεία του email τους στο Ταμείο. Τις επόμενες ημέρες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα αποστείλει την επιστολή και ταχυδρομικά σε ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους συναδέλφους (και σε αυτούς που την έλαβαν ηλεκτρονικά).

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2022 (πατήστε εδώ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2022 (πατήστε εδώ)

Όπως έγινε τα δύο τελευταία χρόνια το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σας ζητά μόνο την επισυναπτόμενη στην επιστολή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή (Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ) ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr.

Οι συνάδελφοι που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr θα συμπληρώσουν στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης το εξής κείμενο :


Α. Πρώτη Περίπτωση, ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ συμπληρώνετε την κάτωθι παράγραφο :

«ΠΑΡΕΧΩ εργασία-απασχόληση (ή αυτοαπασχολούμαι ή ασκώ ελεύθερο επάγγελμα) με οποιουδήποτε είδους σύμβαση, σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Χρονικό διάστημα εργασίας η αυτοαπασχόλησης ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος κ.λπ.:

Από…………………………………..έως….…………………………………………»


ή


Β. Δεύτερη Περίπτωση, ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ συμπληρώνετε την κάτωθι παράγραφο:

«ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΩ εργασία-απασχόληση (δεν αυτοαπασχολούμαι, δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα), με οποιουδήποτε είδους σύμβαση, σε οποιοδήποτε εργοδότη.»


Μετά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας ή την υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr, μπορείτε να αποστείλετε το δικαιολογητικό είτε ταχυδρομικά (Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα), είτε στο FAX (2103248004), είτε στο email (info@tapiltat.gr), το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παρά το γεγονός ότι έχετε ακόμα χρόνο στη διάθεσή σας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, σας προτρέπουμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και την αποστολή του δικαιολογητικού, προκειμένου να μην το αμελήσετε σε μεταγενέστερο χρόνο και υποστείτε ως συνέπεια τη διακοπή της σύνταξής σας.