Υποβάλλουμε αγωγές κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ για πλήρες εφάπαξ

Υποβάλλουμε αγωγές κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ
για πλήρες εφάπαξ
αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησής μας
για τη χορήγησή του
μετά πλήρων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.
Αφορά : τους 636 συναδέλφους που αποχώρησαν το 2014 με την εθελούσια έξοδο

Συνάδελφοι,

Έπειτα από κάλεσμα της Ιονικής Ενότητας και του ΣΥΙΛΤΕ, συγκεντρωθήκαμε στις 5 Νοεμβρίου 2015, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το ΤΑΥΤΕΚΩ και προς την εργοδότρια Τράπεζα ALPHA BANK για να διασφαλίσουμε το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ. Σύντομα θα συζητήσουμε απευθείας και με τη Διοίκηση της ανακεφαλαιοποιημένης ALPHA BANK.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, το ζήτημα της διασφάλισης του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαστε σύμφωνα τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και την εγγυητική ευθύνη της ALPHA BANK για την κάλυψη του ελλείμματος «μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος εργαζόμενος της ΙΟΝΙΚΗΣ», έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των συμφερόντων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Με την πολύτιμη συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας του Dr. Απ. Παπακωνσταντίνου (Δικηγορική Εταιρεία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.Κ. Χλέπας & Συνεργάτες» – “AP. PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM”) υποχρεώσαμε το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ :

• Να αποδεχτεί την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη του ελλείμματος του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ (Δ.Σ 37/4.12.2013)

• Να υπολογίσει και να αναγνωρίσει με αναλογιστική μελέτη (την οποία επιβαρύνθηκε ο Σύλλογός μας) την υποχρέωση της εργοδότριας ALPHA ΒΑNK για την κάλυψη ελλείμματος του Κλάδου Πρόνοιας ποσού 59,02 εκατ. € με την έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης (έγγραφο Αρ. Πρωτ. 7918/603/27-4-2014 του προϊσταμένου του τμήματος αναλογιστικών μελετών του υπουργείου)

• Να καταλογίσει και βεβαιώσει εις βάρος της εργοδότριας ALPHA BANK ποσό 27,15 εκατ. €, ήτοι μέρος της ως άνω συνολικής υποχρέωσής της (Απόφαση ΔΣ 198/27-5-2015).

Κατά της απόφασης 198/27-5-2015 του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ, ο Σύλλογός μας καθώς και ο ΣΥΙΛΤΕ έχουν ασκήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το μέρος της που δεν καταλογίζει στην ALPHA BANK και το υπόλοιπο ποσό της υποχρέωσής της ύψους 31,86 εκατ. €. Η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως προσδιορίσθηκε, κατόπιν ενεργειών του Δρ. Παπακωνσταντίνου, με διαδικασίες επείγοντος, για τη δικάσιμο της 18ης Ιανουαρίου 2016. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι και η ALPHA BANK έχει ασκήσει επίσης αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει την ως άνω καταλογιστική απόφαση του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ. Παράλληλα εμείς συνεχίζουμε με εντατικές προσπάθειες ώστε σύντομα να υποχρεωθεί το ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ να προχωρήσει στον καταλογισμό και τη βεβαίωση και του υπολοίπου μέρους της υποχρέωσης ALPHA BANK δηλαδή και του ποσού των 31,86 εκ. €.

Στον αγώνα μας για τη διασφάλιση του εφάπαξ βοηθήματος συμπαραστέκεται ολόκληρη η ΙΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πλην ενός, του κ. Κολλάτου και της παρέας του. Ο κύριος αυτός, αφού εισέπραξε ολόκληρο το εφάπαξ κι ένα παχυλό bonus αποχώρησης από την ALPHA BANK για τις “γνωστές υπηρεσίες του” εις βάρος των συναδέλφων της ΙΟΝΙΚΗΣ, δεν χάνει ευκαιρία όπου βρεθεί να σαμποτάρει το θέμα της εγγυητικής ευθύνης και να τάσσεται με τα συμφέροντα της Τράπεζας. Τώρα που έμαθε για τις αγωγές διαδίδει ότι τάχα πολύ σύντομα, όπως του είπαν …. από το Υπουργείο, όλοι θα πάρουν το 64% του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται από τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ. Διαδίδει δηλαδή ότι όλοι θα πάρουν όχι μόνο το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του 41,17%, αλλά και 5% επιπλέον.

Κατά την ως άνω συγκέντρωσή μας αποφασίσαμε ότι μία άμεση ενέργεια στην οποία, θα πρέπει να προβούμε μεταξύ των άλλων, είναι και η κατάθεση αγωγής κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ για να λάβουμε πλήρες εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ, ανεξαρτήτως των περιορισμών (της μείωσης 41,17 % και του μαθηματικού τύπου) των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που ελέγχονται ως αντισυνταγματικές.

Η αγωγή αυτή να κατατίθεται αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ για χορήγηση εφάπαξ μετά πλήρων δικαιολογητικών, δηλαδή αφού καταθέσουμε στο ΤΑΥΤΕΚΩ και την απόφαση της οριστικής συνταξιοδότησής μας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πάρουμε πρωτόκολλο και ημερομηνία κατάθεσης.

Στην απόφαση αυτή καταλήξαμε για τους εξής λόγους :

1. Σε κανέναν από τους συναδέλφους που αποχώρησαν από 01/09/2013 δεν έχει αποδοθεί ακόμα εφάπαξ βοήθημα, ούτε με τους περιορισμούς του Ν. 4093/2012. Τούτο δε, διότι δεν έχει συνταχθεί ισολογισμός στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ του ΤΑΥΤΕΚΩ από το 2012 και ως εκ τούτου η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου είναι ανέφικτη. Παράλληλα, το Υπουργείο δεν δίνει το ‘‘πράσινο φως’’ ούτε για την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, προφανώς λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά και επειδή ο μαθηματικός τύπος ουσιαστικά είναι ανεφάρμοστος. Όσον αφορά το ΤΑΥΤΕΚΩ περιμένει να λάβει έγκριση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για να αναθέσει τη σύνταξη των ισολογισμών. (Ζήσε Μάη μου…). Μάλλον έχουν λόγους να μη θέλουν να συντάξουν τους ισολογισμούς. Τουλάχιστον για τον ισολογισμό του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια αφού πρώτοι εφαρμόσαμε το δημόσιο λογιστικό σχέδιο και πρόκειται ουσιαστικά για μηχανογραφημένο “τυφλοσούρτη”.

2. Στις αρχές Σεπτεμβρίου επισκεφτήκαμε τον αρμόδιο Διευθυντή του ΤΑΥΤΕΚΩ και συζητήσαμε την προώθηση των αιτήσεων που έχετε υποβάλει για την χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ βοηθήματος λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής σας απόφασης πλέον των 50 ημερών, όπως ορίζει το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Στη συνάντηση αυτή διαπιστώσαμε ότι το ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχει σκοπό να εξετάσει και να εγκρίνει τις αιτήσεις για προκαταβολή εφάπαξ βοηθήματος, όχι μόνο λόγω οικονομικής αδυναμίας, αλλά και λόγω του μαθηματικού τύπου και της ανυπαρξίας ισολογισμών, με αποτέλεσμα όλες οι αιτήσεις να παραμένουν στοιβαγμένες στο γραφείο του Διευθυντή. Μάλιστα, ο Διευθυντής καλόπιστα μας ενημέρωσε ότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος παραγραφής του δικαιώματος για χορήγηση εφάπαξ και ότι ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης έχει μόνο 1.800.000,00 € διαθέσιμα. Άρα λοιπόν δεν εξετάζονται ούτε οι αιτήσεις προκαταβολών ούτε οι αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ (το ενεργητικό του κλάδου ανέρχεται στα 9 εκ. € περίπου).

3. Είναι γνωστό ότι οι μηνιαίες εισφορές του Κλάδου Πρόνοιας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει, κατατίθενται στο ΙΚΑ για να τις ‘‘ελέγχει’’, χωρίς όμως να τις αποδίδει. Τις δεσμεύει προφανώς για την κάλυψη των συντάξεων και έχει σκοπό να αποδίδει μέρος αυτών με το σταγονόμετρο, αν ποτέ ανοίξει η ‘‘κάνουλα’’ του εφάπαξ.

4.Είναι προφανές ότι θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι άγνωστο πόσο) για να λάβουμε απάντηση από το ΤΑΥΤΕΚΩ επί της αιτήσεώς μας για χορήγηση εφάπαξ. Άλλωστε και άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες, το εφάπαξ που διακινούμαστε με βάση τον μαθηματικό τύπο είναι πολύ μικρότερο και από αυτές ακόμα τις ατομικές μας εισφορές που έχουμε καταβάλει στον κλάδο. Τούτο δε, διότι και οι εισφορές μας σύμφωνα με το Νόμο θεωρούνται παροχές και μπαίνουν στην μέγγενη του μαθηματικού τύπου..

Ανεξάρτητα λοιπόν από την υπόθεση του καταλογισμού και της είσπραξης από το ΤΑΥΤΕΚΩ των 59,02 εκ.€ που αφορούν την κάλυψη του ελλείμματος του Κλάδου Πρόνοιας για να λάβουν εφάπαξ βοήθημα όλοι οι εργαζόμενοι της ΙΟΝΙΚΗΣ με βάση την εγγυητική ευθύνη της εργοδότριας ALPHA BANK, την οποία κινούμε παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο, είναι προφανές ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από την κατάθεση αγωγής για τη χορήγηση πλήρους εφάπαξ, όπως ορίζεται από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤ.

Εν όψει των ανωτέρω επισκεφθήκαμε, στα μέσα Σεπτεμβρίου, τον Dr. Απόστολο Παπακωνσταντίνου (με την Δικηγορική εταιρία του οποίου έχουμε υπογράψει και είναι εν ισχύ το εργολαβικό με «την εντολή να προβούν σε κάθε νόμιμη δικαστική και εξωδικαστική ενέργεια έναντι κάθε αρμοδίου φορέα προκειμένου να καταβάλει η ALPHA BANK τα ποσά που αντιστοιχούν στα ελλείμματα του Κλάδου Πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ») θέτοντάς του τους προβληματισμούς μας και συζητήσαμε το ζήτημα σε τρεις συνεχείς συσκέψεις μας στις οποίες διαπιστώσαμε από κοινού ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή πλην της κατάθεσης αγωγής κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ για την χορήγηση πλήρους εφάπαξ βοηθήματος με βάση τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤ και την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας, αλλά και για να αποφύγουμε τους κινδύνους παραγραφής των αξιώσεων. Μας πρότεινε μάλιστα να ασκηθούν ομαδικές αγωγές ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος για καθέναν από εμάς.

Α π ο τ έ λ ε σ μ α

Επομένως, στη συνάντησή μας στις 05/11/2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω αποφασίσαμε ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να διεκδικήσουμε ολόκληρο το εφάπαξ που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ και την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας, είναι η κατάθεση ομαδικών αγωγών, για τις οποίες κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλει στο δικηγορικό γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου το ποσό των 172,20€  για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών των δικαστηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο (ίσως να χρειασθεί μικρό πρόσθετο παράβολο), Συμβούλιο της Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον απαιτηθεί. Σε περίπτωση ευόδωσης του δικαστικού αγώνα, από τα ποσά που θα επιδικαστούν κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως είτε συμφωνηθούν εξωδικαστικώς με συμβιβασμό η δικηγορική εταιρεία του Dr. Παπακωνσταντίνου θα εισπράξει ως αμοιβή το 6% μετά την αφαίρεση (από τα επιδικασθέντα ή συμφωνηθέντα ποσά) του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος που θα χορηγούσε οπωσδήποτε (έτσι ή αλλιώς) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ του ΤΑΥΤΕΚΩ μετά τις μειώσεις του Ν. 4093/2012.

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης η εντολοδόχος Δικηγορική εταιρεία δεν θα δικαιούται αμοιβής.

Όποιος συνάδελφος συνταξιούχος επιθυμεί να συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση ολόκληρου του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούται με βάση το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ, θα πρέπει να υποβάλει στο σύλλογό μας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Το φωτοαντίγραφο της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

2. Το φωτοαντίγραφο της αίτησης προς το ΤΑΥΤΕΚΩ για τη χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ μαζί με το πρωτόκολλο και την ημερομηνία κατάθεσης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης και συνοδεύεται από το πρωτόκολλο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Όσοι δεν έχετε πάρει οριστική απόφαση συνταξιοδότησης θα πρέπει να υποβάλετε άμεσα αίτηση για χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ. Σχετική έντυπη αίτηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και υπεύθυνη δήλωση ακολουθεί. Στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά να προσκομίσετε και φωτοαντίγραφο της προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης.

3. Το φωτοαντίγραφο της αίτησης προς το ΤΑΥΤΕΚΩ για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση εφάπαξ χωρίς να έχουν καταθέσει συγχρόνως και την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και έχουν πάρει πρωτόκολλο, θα πρέπει όταν πάρουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να την καταθέσουν με νέα συμπληρωματική αίτηση (σχετική έντυπη αίτηση ακολουθεί) και να πάρουν και δεύτερο πρωτόκολλο. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή αίτησης για εφάπαξ οφείλουμε να ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη σχετική έντυπη αίτηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, ούτως ώστε να μην έρχονται σε αντίθεση με το αίτημά μας για χορήγηση πλήρους εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.

4. Τα μισθολογικά δελτία (από την ALPHA BANK) των δύο τελευταίων μηνών πριν την αποχώρηση από την Τράπεζα, ώστε οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας να υπολογίσουν το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούστε με βάση το Καταστατικό. Όσοι εργάστηκαν ως και την 30/12/2014 και αποχώρησαν την 31/12/2014, θα πρέπει να προσκομίσουν τα μισθολογικά δελτία Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2014. Αυτά ισχύουν και για τους συναδέλφους που έχουν κάνει αυτασφάλιση μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα καθόσον η αυτασφάλιση δεν αφορά τον Κλάδο Πρόνοιας αλλά τον Κλάδο Σύνταξης.

5. Στοιχεία που να αποδεικνύουν – αν υπάρχουν τέτοια – ότι η μη καταβολή του εφάπαξ προκαλεί δυσχερώς επανορθώσιμη ζημιά σε βάρος σας (εν όψει της οικονομικής κατάστασής σας και της οικογένειάς σας π.χ. δάνεια, κατασχέσεις, σοβαρά θέματα υγείας κλπ), ώστε να είναι δυνατόν να επιδιωχθεί ενδεχομένως από το Δικαστήριο η άμεση προσωρινή επιδίκαση ολόκληρου του ποσού του εφάπαξ ή μέρους αυτού.

6. Συμπληρωμένο (πλην της ημερομηνίας) και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης – Πληρεξούσιο προς τη δικηγορική εταιρεία του Dr. Απ. Παπακωνσταντίνου που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος (εις τριπλούν).

7. Αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 172,20€ στο λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας του κ. Παπακωνσταντίνου, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που είναι 5023-057743-873 με iban GR 770 172023000 5023 057743 873 .

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα υποβάλετε στο Σύλλογό μας συνημμένα στην έντυπη «Κατάσταση Υποβολής Δικαιολογητικών» (που ακολουθεί) την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλα και προσεχτικά και αυτό ισχύει για όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία καθόσον η κάθε ομαδική αγωγή θα περιλαμβάνει μία επιμέρους πλήρη αγωγή με τα ατομικά στοιχεία του καθενός μας (προσωπικά, ασφαλιστικά, μισθολογικά, ποσού εφάπαξ…).

Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών για την διεκδίκηση πλήρους εφάπαξ και για να αποφύγουμε τους κινδύνους παραγραφής των αξιώσεών μας.

Είναι προφανές ότι μόνο όσοι θα συμμετάσχουν στις αγωγές διατηρούν πιθανότητες να δικαιωθούν.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός μας από τα εθνικά δικαστήρια, θα απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο).

Ο Dr. Απ. Παπακωνσταντίνου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν είχε τη δυνατότητα να παρευρεθεί στη συγκέντρωσή μας. Ωστόσο, τον ενημερώσαμε πλήρως για τις αποφάσεις μας και σας παραθέτουμε ακολούθως την από 6 Νοεμβρίου 2015 σχετική επιστολή του μαζί με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης – Πληρεξούσιο – προς ενημέρωσή σας .

Η υπάλληλος του συλλόγου κα Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει κάθε επιπλέον αναγκαία διευκρίνιση. Για την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών η διεύθυνση του συλλόγου έχει ως εξής :

Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
Ευπόλιδος 8, Αθήνα 7ος όροφος, Τ.Κ. 10551

 

 

Επιστολή δικηγόρου για τις ομαδικές αγωγές για το εφάπαξ

Αίτηση υποβολής οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης για χορήγηση εφάπαξ

Ιδιωτικό συμφωνητικό -εργολαβικό δίκης

Κατάσταση υποβολής δικαιολογητικών

 

 

One thought on “Υποβάλλουμε αγωγές κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ για πλήρες εφάπαξ

  1. Pingback: ΕΠΕΙΓΟΝ: Συνεχίζουμε τις αγωγές για πλήρες εφάπαξ | Σύλλογος Ιονικής Τράπεζας – Ιονική Ενότητα

Comments are closed.