Δήλωση εξαίρεσης από «τα παιχνίδια» του Γκιάτη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ