Διευκρινίσεις για τη διατήρηση δικαιώματος συνταξιοδότησης των πρωτοασφαλισμένων πριν το 1993 με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν4336/2015 (σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης)

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σε διάφορα ΜΜΕ ορισμένες ειδήσεις που αναφέρουν γενικώς και αορίστως ότι οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει να προβούν σε ορισμένες ενέργειες προς τον ασφαλιστικό τους φορέα μέχρι το τέλος του 2021.

Για να αποφεύγεται η σύγχυση που προκαλείται δυστυχώς από ΜΜΕ και δημοσιογράφους που έχουν ελλιπή γνώση του αντικειμένου της ασφάλισης, σας ξεκαθαρίζουμε τι ισχύει για να μην υπάρχουν παρανοήσεις:  

Όσοι έχουν ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθ’ οποιοδήποτε τρόπο, δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια και δεν κινδυνεύουν να απωλέσουν οτιδήποτε, δεδομένου ότι το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε στο μέλλον. 

Όλος αυτός ο θόρυβος που έχει προκληθεί, αφορά ουσιαστικά τους παλαιούς ασφαλισμένους (πρωτοασφαλισμένοι πριν το 1993), των οποίων τα συνταξιοδοτικά όρια μεταβλήθηκαν με το Ν4336/2015. Για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων έχουν προβλεφθεί κάποιες ειδικές μεταβατικές διατάξεις, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν πριν από τον ως άνω νόμο και  εφόσον τις συμπληρώνουν μέχρι τις 31.12.21, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους με τα μεταβατικά όρια που προβλέπει ο νόμος αυτός (ακόμα και αν τα όρια ηλικίας συμπληρωθούν μετά το 2022).

Σύμφωνα λοιπόν με το Ν4336/2015, οι απαιτούμενοι χρόνοι θα πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι 31.12.21, επομένως εντός των επόμενων 6 μηνών οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να κατοχυρώσουν τα χρόνια ασφάλισης που ίσχυαν με βάση τους παλαιότερους νόμους, δηλαδή να συμπληρώσουν συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης σε διάφορες χρονικές περιόδους. Αυτό μπορεί να γίνει με εξαγορές που δικαιούται η κάθε κατηγορία ασφαλισμένων ή ακόμα και με αυτασφάλιση.

Ειδικά για το ΤΑΠΙΛΤ, κυρίως δύο είναι οι κατηγορίες που πιθανόν θα πρέπει να ενεργήσουν ώστε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο :

Α. Οι πρωτοασφαλισμένοι πριν το 1983, οι οποίοι θα πρέπει μέχρι 31.12.21 να έχουν συμπληρώσει την 35ετία για να μπορέσουν να αποχωρήσουν με τα όρια ηλικίας που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις. Σε αυτήν την κατηγορία η μοναδική εξαγορά που μπορεί να γίνει είναι της στρατιωτικής θητείας ή αυτασφάλιση.

Β. Οι μητέρες ανηλίκων που πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1993 και οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τους χρόνους της 25ετίας ή 5.500 ημερομισθίων (δηλ. 18,4 έτη το 2010, 2011, 2012 κ.λπ.) για να συνταξιοδοτηθούν με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4336/2015. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να εξαγοραστούν όλοι οι προβλεπόμενοι προς εξαγορά χρόνοι, πλην των χρόνων τέκνων.

Επομένως, όσοι ανήκετε στις ως άνω κατηγορίες, φροντίστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να μη χάσετε το δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με λιγότερο από 40 έτη στις προβλεπόμενες ηλικίες των μεταβατικών διατάξεων του Ν4336/2015. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.