Οι απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη προσωρινής σύνταξης

Μετά τη διευθέτηση του θέματος  για τη δυνατότητα λήψης προσωρινής σύνταξης που θα ανέρχεται, μάλιστα, στο 80% επί της συνολικής αποδοθείσας σύνταξης, σας παραθέτουμε τα παρακάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν όσοι επιθυμούν να τη λάβουν και τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ΤΑΠΙΛΤ.

  • Αίτηση  με την οποία θα αιτείστε τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία εκτός των λοιπών στοιχείων σας θα συμπληρώνετε απαραίτητα τα χρονικά διαστήματα εργασίας σας και τους φορείς ασφάλισης . Είναι απαραίτητο δε να δηλώνετε και το σύνολο των ασφαλιστικών ετών που έχετε συμπληρώσει μέχρι την αποχώρησή σας.