Μία ακόμα μεγάλη δικαστική επιτυχία του συλλόγου μας!

Εξεδόθη νέα εφετειακή απόφαση που αναγνωρίζει τη δυσμενή μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank

Με την υπ’ αριθμ. 4803/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής του συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραγιάννη κρίθηκε ότι η δυσμενής μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως μειωτικό στοιχείο για τις προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών δέχθηκε τα εξής:

«…Η τοποθέτηση του ενάγοντος σε θέση απλού υπαλλήλου από την εναγομένη αμέσως μετά την απορρόφηση της Ι.Λ.Τ.Ε. από αυτήν, χωρίς θέση ευθύνης, την οποία κατείχε κατά τα προεκταθέντα, παρά τις διαμαρτυρίες του, καθώς και η μείωση στην αξιολόγησή του, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία, στα οποία αυτός μειονεκτεί έναντι της ως άνω συγκρινομένης, διότι η αφαίρεση από αυτόν θέσης ευθύνης που κατείχε και η παραμονή του στάσιμου στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από το 1992, δεν έγινε λόγω της έλλειψης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων έναντι των συναδέλφων του, κατά τα προεκτεθέντα, αλλά λόγω της δυσμενούς και μεροληπτικής σε βάρος του μεταχείρισής του από την εναγομένη, πράγμα που συνέβη και με άλλους υπαλλήλους που ανήκαν στην πρώην ΙΛΤΕ μετά τη συγχώνευσή της με την εναγομένη, όπως σαφώς κατέθεσε και ο μάρτυρας απόδειξης Σαράντος Φιλιππόπουλος που είναι επί δώδεκα έτη Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην τράπεζα. Άλλωστε, δεν εξηγείται λογικά, πώς ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση για 25 ολόκληρα χρόνια, ξαφνικά, αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ από την εναγομένη, μετατράπηκε σε έναν υπάλληλο που δεν είναι άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν καθήκοντα…».

Με την απόφαση αυτή επικυρώθηκε ουσιαστικά η σχετική κρίση της πρωτόδικης υπ’ αρ. 1033/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) που είχε κρίνει ομοίως.

Τη συγκεκριμένη υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα Ντέτα Πετρόγλου.