Νέα δικαστική ήττα του κ. Κολλάτου

Συνάδελφοι,

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως τον αντικαταστατικό, παράνομο και αντιδημοκρατικό τρόπο λειτουργίας της πλειοψηφίας της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων, με κύρια ευθύνη του κ. Κολλάτου.

Και δεν το λέμε μόνο εμείς… Μετά την απόφαση-κόλαφο εναντίον του Προεδρείου του Συλλόγου Συνταξιούχων για το θέμα της εγγραφής του Προέδρου της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου, είχαμε νέα απόφαση, την υπ’αριθμ. 4375/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την εγγραφή του συνάδελφου Χαράλαμπου Ξύδη.

Με την ως άνω απόφαση έγινε δεκτή η αγωγή του Χαράλαμπου Ξύδη του Νικολάου κατά του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος – ΣΣΙΛΤΕ», αναγνωρίσθηκε ότι ο Χαράλαμπος Ξύδης είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις και εγγράφεται ως μέλος στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων αυτομάτως από την ημέρα συνταξιοδότησής του, δηλαδή από την 1.12.2014 και επιπλέον καταδικάζει το Σύλλογο Συνταξιούχων σε δήλωση βούλησης περί αποδοχής της με αριθ. πρωτ. Συλλόγου Συνταξιούχων 1364/29-1-2016 αίτηση του Χαράλαμπου Ξύδη να περιληφθεί στα τακτικά μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Με την ανωτέρω απόφαση απορρίφθηκε το σύνολο των ισχυρισμών του Συλλόγου Συνταξιούχων, με τους οποίους αυτό επιχείρησε να δικαιολογήσει την πρόσφατη τακτική του να εγγράφει επιλεκτικά συνταξιούχους ως μέλη του.

Αρχικά, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός του Συλλόγου Συνταξιούχων ότι η ιδιότητα του μέλους και η δραστηριοποίηση μέσω της Ιονικής Ενότητας συνιστά λόγο που δικαιολογεί την άρνηση εγγραφής στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Αντίθετα, η συμμετοχή σε περισσότερα σωματεία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε φυσικού προσώπου, το οποίο κατοχυρώνεται και από την ΕΣΔΑ.

Επιπλέον, το καταστατικό του Συλλόγου Συνταξιούχων προβλέπει την αυτόματη εγγραφή όλων των συνταξιούχων της πρώην Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, δεν προβλέπει όμως καμία αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων να απορρίπτει ή να δέχεται αιτήσεις εγγραφής, δεδομένου ότι από το καταστατικό ορίζονται εκ των προτέρων οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ορισμένο φυσικό πρόσωπο για να γίνει μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων. Επομένως, με την ανωτέρω δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι η πρακτική του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων από το 2015 δεν έχει καμία νόμιμη βάση και επιπλέον είναι αντίθετη στο καταστατικό του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός του Συλλόγου Συνταξιούχων για μεταβολή της διαδικασίας εγγραφής από το χρόνο ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οπότε προβλέφθηκε ειδική διαδικασία για την παρακράτηση των συνδρομών των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων από τις καταβαλλόμενες συντάξεις τους. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αφορά μόνο τον τρόπο που διενεργείται η παρακράτηση και δεν συνεπάγεται καμία μεταβολή της καταστατικής ρύθμισης.

Ενόψει αυτών κρίθηκε ότι ο Χαράλαμπος Ξύδης πληροί όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις και για αυτό αναγνώρισε ότι είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων αυτομάτως από την ημέρα της συνταξιοδότησής του, δηλαδή από 1.12.2014.

 .

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για τη δεύτερη δικαστική απόφαση που διαπιστώνει ότι η πρακτική του ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων να εγγράφει επιλεκτικά μέλη και να αρνείται την εγγραφή άλλων συνταξιούχων συναδέλφων μας, για λόγους που δεν βρίσκουν κανένα έρεισμα στο νόμο ή το καταστατικό. Παρόλα αυτά το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων επιμένει να μην αποδέχεται τις αιτήσεις εγγραφών όσων συναδέλφων μας δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ιονική Ενότητα και μάλιστα έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης 3451/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα του Σαράντου Φιλιππόπουλου να εγγραφεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Τούτο συνεπάγεται συνέχιση της δικαστικής διαμάχης και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΣΣΙΛΤΕ.

Εντούτοις, ενόψει αυτών των δύο δικαστικών αποφάσεων, του αριθμού των συναδέλφων μας που δεν έχουν λάβει απάντηση στα αιτήματα εγγραφής τους και παραμένουν εκτός του Συλλόγου Συνταξιούχων λόγω των σχέσεών τους με την Ιονική Ενότητα, αλλά και της οικονομικής επιβάρυνσης του Συλλόγου Συνταξιούχων λόγω των διεξαγόμενων δικών για τις αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις του ΔΣ αυτού, καλούμε το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων να κάνει άμεσα δεκτές όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής και παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά των δύο αποφάσεων αυτών, διαφορετικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο Σύλλογο Συνταξιούχωνθα αναγκαστούν να κινήσουν τις δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα συνεπάγονται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Συλλόγου Συνταξιούχων.

 .

Συνάδελφοι,

Είναι απαράδεκτο μία συνδικαλιστική οργάνωση να αποκλείει μέλη που έχουν δικαίωμα εγγραφής να ενταχθούν στο Σύλλογο. Είναι ένας από τους λόγους που ήδη αυτήν τη στιγμή 1.000 περίπου αποχωρήσαντες από την τράπεζα δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων.

Κανένας πλέον δεν μπορεί να αποδεχθεί καλοπροαίρετα τη συμπεριφορά του κ. Κολλάτου και των συνεργατών του που ουσιαστικά εξαναγκάζουν τους συναδέλφους για την εγγραφή τους στο Σύλλογο Συνταξιούχων να προσφεύγουν στα δικαστήρια δαπανώντας σημαντικά ποσά, που αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και ο Σύλλογος με περιττές αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα που επιμερίζονται από τις δικαστικές αποφάσεις.

Γι’ αυτό τα μέλη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που είναι μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων δεσμεύονται ότι όσες δαπάνες έχουν προκύψει από παράνομες και αντικαταστατικές αποφάσεις της πλειοψηφίας της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων, θα καταλογιστούν από την επικείμενη Γ.Σ. στους υπεύθυνους και εν συνεχεία θα αναζητηθούν μέσω της δικαστικής οδού από τους ίδιους.

Επομένως, ο δρόμος που πρέπει όλοι να πορευτούμε είναι αυτός της ενότητας. Άμεσα και με συντεταγμένες διαδικασίες πρέπει να γίνει η συγχώνευση των Συλλόγων για να αποκτήσει ο χώρος της Ιονικής ένα Σύλλογο Ισχυρό και Αποτελεσματικό που θα λειτουργεί με Απόλυτη Διαφάνεια, όπως είναι και η επιθυμία της συντριπτικής πλειονότητας των Ιονικάριων!