Εφαρμογή κινήτρου αυτασφάλισης – προαιρετικής ασφάλισης στο πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της Τράπεζας