Λογαριασμός αρωγής

Όπως γνωρίζετε η διαχειριστική επιτροπή του λογαριασμού αρωγής αποφάσισε ξαφνικά και χωρίς καμία διαβούλευση, να αποδίδεται το ποσόν που αναλογεί στους δικαιούχους με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας  αντί του  25ου  έτους, που ήταν μέχρι  σήμερα.

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι ζητούν οδηγίες , για το τι πρέπει να κάνουν, λόγω του ότι η Τράπεζα τους έστειλε σχετική επιστολή με την οποία τους ζητάει να αποστείλουν άμεσα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση για να τους δοθεί το αναλογούν μέρισμα, τους γνωρίζουμε ότι το θέμα δόθηκε άμεσα  στους νομικούς μας συμβούλους και αναμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες  την γνωμοδότηση τους ώστε να σας ενημερώσουμε έγκυρα για το τι μπορεί αλλά και τι πρέπει να γίνει, με την έκδοση ανακοίνωσής  μας.  Μέχρι τότε δεν πρέπει να κάνετε καμία ενέργεια και ούτε βέβαια να στείλετε τις αιτήσεις.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό του λογαριασμού αρωγής