ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! Θετική εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τη συμπερίληψη και των εργοδοτικών εισφορών στον προσδιορισμό του ποσοστού του εφάπαξ βοηθήματος έπειτα από τις ενέργειες και το σχετικό αίτημα του συλλόγου μας