ΣΥΙΛΤΕ No 110. Η τράπεζα οφείλει να επαναφέρει την ισχύ του ομαδικού ασφαλιστηρίου της ΑΧΑ για τους συνταξιούχους και να εξομοιώσει την προσαύξηση του προεξοφλούμενου εφάπαξ προς αποκατάσταση των αδικιών

• Ομαδικό ασφαλιστήριο AXA

Έχουμε επανειλημμένα γνωστοποιήσει στη διοίκηση της Τράπεζας την εναντίωσή μας στην αυθαίρετη απόφασή της για κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης από την AXA για τους συναδέλφους που αποχωρούν από 1/1/2014, αιτούμενοι επίμονα την επαναφορά της ισχύος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της ΑΧΑ και για τους μετά την 31/12/2013 συνταξιοδοτούμενους.

Πιστεύουμε ότι αυτός ο διαχωρισμός κινείται σε λάθος κατεύθυνση και η Τράπεζα οφείλει να επανεξετάσει τη θέση της, γιατί:

– Η αποχώρηση κάθε εργαζομένου από την Υπηρεσία προς συνταξιοδότηση καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και ασύμφορη, καθώς, πέραν των ήδη σημαντικών μειώσεων που έχει υποστεί η σύνταξή του, θα πρέπει πλέον να καλύπτει εξ ιδίων και τις δαπάνες υγείας του.

– Είναι γνωστό ότι ουδεμία Ασφαλιστική Εταιρεία δεν παρέχει στο βασικό ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα νοσοκομειακή περίθαλψη και το κόστος συμπερίληψής της είναι δυσβάστακτο, οπότε είναι πρακτικά αδύνατον για τους συνταξιούχους να προχωρήσουν στη σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου.

– Πόσο ηθικά και δεοντολογικά σωστό είναι όταν αφυπηρετεί ένας εργαζόμενος, έχοντας δώσει όλο του το «είναι» στην εργασία του και φτάσει η περίοδος της ζωής του που, κατά τεκμήριο και βιολογικά, έχει πλέον τη μεγαλύτερη ανάγκη για ιατρική περίθαλψη, να του στερεί η επιχείρηση την επιβαλλόμενη κάλυψη;

Αξιώνουμε την επαναφορά σε ισχύ της αρχικής σύμβασης ασφάλισης στην ΑΧΑ, ως ελάχιστο δείγμα στήριξης και συμπαράστασης στους συνταξιοδοτούμενους που αποχώρησαν από 1/1/201, αλλά και σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη νομικό συνεργάτη του συλλόγου μας, κα Ντέτα Πετρόγλου, διερευνήσαμε την πιθανότητα κατάθεσης αγωγής ώστε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τράπεζας, και με βάση τη νομολογία που υφίσταται λόγω εκδίκασης στο παρελθόν παρόμοιας υπόθεσης, να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Έχουμε ήδη αποστείλει στη διοίκηση επιστολή και αν δεν υπάρξει αποκατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, θα προχωρήσουμε στην κατάθεση αγωγής με τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθούμε.

• Εξομοίωση προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ

Η Τράπεζα συνεχίζει τη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων των προερχόμενων από την Ιονική στο θέμα της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ.

Η μείωση της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ βοηθήματος κατοχυρώθηκε με την από 18.11.2013 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους της πρώην Τράπεζας Πίστεως, από 1,5 μισθούς σε 0,5 μισθούς για κάθε έτος, ενώ για τους εργαζόμενους της πρώην Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας , παραμένει 0,75 μισθοί για κάθε έτος.

Παρά τη διατυπωθείσα άποψη, στη συνάντηση για την επιχειρησιακή σύμβαση του 2014, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ότι πρόκειται για εύλογο και δίκαιο αίτημα και είναι θετικά διακείμενη στην επίλυσή του, ουδεμία αναφορά έγινε στην από 2/6/2014 επιχειρησιακή σύμβαση, ενώ δεν έχει ληφθεί και από την Τράπεζα κάποια σχετική απόφαση μέχρι σήμερα.

• Επειδή, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της Τράπεζας, συνεχίζεται η διακριτική μεταχείριση των συναδέλφων των προερχομένων από την Πίστεως σε βάρος όσων προέρχονται από την Ιονική,

• Επειδή η μεταχείριση αυτή αντίκειται σε θεμελιώδεις κανόνες δικαίου και συνιστά παραβίαση των αρχών της αξιοπρέπειας και της ίσης μεταχείρισης, μεταξύ εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης,

Καλούμε την Τράπεζα και ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης εθελουσίας εξόδου:

Να εξομοιώσει την επιβάρυνση επί της προεξόφλησης του εφάπαξ των συναδέλφων της Ιονικής με την επιβάρυνση των συναδέλφων της Πίστεως, από 0,75 μισθούς κατά έτος που είναι σήμερα σε 0,5 μισθούς.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα προσφύγουμε δικαστικά καταθέτοντας αγωγή προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και να σταματήσει η άκρως διακριτική μεταχείριση των συναδέλφων της Ιονικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ             Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ